• 09:00 - 19:00

Информации за уплата

Сите потребни информации како што се: датум на рати, број на клиент и сметки за плаќање се на амотизационен план кое го имате во прилок на договорот на кредит . Датумот за плаќање на рата е фиксен и е ист секој месец.

Доколку ви треба дополнителна информација при уплата ве молам контактирај нашиот контакт центар.

Уплатата на ратата може да се изврши во една од најблискитие филијали на ФИКС Кредит во Македонија или на жиросметка 300-1100001723-51 во Комерцијална Банка ад Скопје

Savings A/c Required Documents

Basic documents required for opening a savings account.

PAN Card
is Mandatory

Duly Filled
Application Form

Color & Passport Size
Photographs

Color & Passport Size
Photographs