• 09:00 - 19:00

ТАРИФНИК ФИКС КРЕДИТ ДООЕЛ

Услуга кредитирање на физички лица

Услуга Кредитирање на физички лица
Трошоци за Активирање на Кредит Трошоци за Активирање на Кредит
Услуга Кредит Брз на Рати Кредит Брз до Плата Кредит Лојал Брз до Плата Кредит Лојал Брз на Рати
Каматна стапка 3% Месечно 3% Месечно 3% Месечно 3% Месечно
Административни трошоци за одржување кредитна партија 4% Еднократно 4% Еднoкратно 4% Еднoкратно 4% Еднoкратно
Надоместок за Експресно Одобрување 4.3% Месечно 4.3% Месечно 2.3% Месечно 2.3% Месечно
Надоместок за Консалтинг услуга 6% Месечно 6% Месечно 6% Месечно 6% Месечно

Надоместоци за задоцнување

Корисникот ќе биде должен да исплаќа дополнителна провизија во износ од 100,00 денари во случај на доцнење со плаќањето повеќе од 3 (три) дена на било кој обрен износ врз основа на било кој Договор за кредит. Ваквиот износ ќе се зголемува се до достигнување на законски пропишаниот износ на трошоци и надоместоци од 60% од вредноста на кредитот или до целосна исплата на сите износи кои Корисникот ги должи.

Надоместок за потврди

Активен Кредит Затворен Кредит
Потврда за активен кредит Потврда за затворени обврски
500 денари 500 денари

*тарифникот се однесува на сите договори склучени од 28.07.2023 година

*за договори склучени пред 28.07.2023 година важат условите предвидени во истите согласно тафирникот во соодветниот период